[12/2016/TT-BGDĐT] Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng 01-01-2016
Căn cứ Luật Giáo dục vào ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6... Xem chi tiết...
 
 
Hệ thống Quản lý Điều hành trực tuyến
Hệ thống quản lý điều hành trực tuyến nhằm cung cấp một môi trường làm việc năng động, một văn phòng tiết kiệm không giấy tờ, không điện thoại. Nếu như bạn không có mặt ở đơn vị, chỉ với... Xem chi tiết...