Trung tâm Công nghệ Thông tin Đại học Huế (HITEC) là đơn vị trực thuộc Đại học Huế, được thành lập theo quyết định số 636/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 31/12/2004 của Giám đốc Đại học Huế, có trụ sở đặt tại Đại học Huế. HITEC là đơn vị trực tiếp thực hiện việc hiện đại hoá hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, tạo lập môi trường cho công tác nghiên cứu, đào tạo, phát triển và ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, tăng cường năng lực NCKH và quản lý trong toàn Đại học Huế.   HITEC chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp Công nghệ thông tin tiên tiến và phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc của khách hàng. Xem chi tiết...