[12/2016/TT-BGDĐT] Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng 01-01-2016

Căn cứ Luật Giáo dục vào ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

.....

Theo đề nghi của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng