Đối tác

A. Trong Đại học Huế

1. Cơ quan Đại học Huế

2. Trường Đại Khoa học

3. Trường Đại Sư phạm

4. Trường Đại học Kinh tế

5. Trường Đại học Nông Lâm

6. Trường Đại học Ngoại Ngữ

7. Trường Đại học Y dược

8. Trường Đại học Nghệ thuật

9. Trường Đại học Luật

10. Khoa Du lịch

11. Khoa Giáo dục thể chất

12. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

13. Các Trung tâm, Viện nghiên cứu, Nhà xuất bản

B. Ngoài Đại học Huế

1. Trường Đại học Dân lập Phú Xuân Huế

2. Trường Cao Đẳng Y tế Thừa Thiên Huế

3. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Việt Hàn Đà Nẵng