Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CEMS)

Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ được sử dụng để cung cấp cho cán bộ - giảng viên - sinh viên các chức năng tác nghiệp và tra cứu thông tin liên quan đến hoạt động đào tạo, giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ. Hệ thống bao gồm các phân hệ phần mềm khác nhau, triển khai dưới dạng ứng dụng Desktop và ứng dụng Web, được xây dựng dựa trên nền tảng .NET và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

 

Mô hình triển khai hệ thống phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ

 

CÁC PHÂN HỆ PHẦN MỀM VÀ CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

 

1. Phần mềm quản lý đào tạo

Là phân hệ phần mềm chính của hệ thống, được sử dụng và khai thác bởi cán bộ/giảng viên của Phòng Đào tạo và Phòng Công tác sinh viên nhằm hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến công tác đào tạo và quản lý sinh viên.

Phần mềm bao gồm các chức năng chính như sau:

 • Quản lý dữ liệu: cung cấp các chức năng quản lý dữ liệu "nền" của hệ thống như: từ điển dữ liệu, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, danh mục học phần, ngành - chuyên ngành đào tạo, hồ sơ giảng viên,...
 • Công tác sinh viên: bao gồm các chức năng hỗ trợ công tác quản lý sinh viên như xử lý nhập học (tuyển sinh), tổ chức và quản lý lớp sinh hoạt, quản lý hồ sơ lý lịch và các chế độ chính sách liên quan đến sinh viên,...
 • Quản lý công tác đào tạo: hỗ trợ các chức năng liên quan đến việc tổ chức các hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ: xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức lớp học phần (courses), lập thời khóa biểu, xử lý đăng ký học,...
 • Quản lý hoạt động giảng dạy trong từng học kỳ
 • Quản lý công tác khảo thí: tổ chức thi, lập lịch thi, xử lý điểm thi,...
 • Công tác học vụ: đánh giá kết quả học tập của sinh viên, theo dõi quá trình học tập, xử lý tốt nghiệp,...
 • Thống kê, in ấn với hơn 100 biểu mẫu báo cáo đa dạng
 • v.v...

 

2. Module quản lý học phí

Được sử dụng để quản lý công tác thu chi học phí tín chỉ, với các chức năng chính:

 • Thiết lập chế độ/chính sách học phí cho các học kỳ, khóa/ngành, lớp học phần,...
 • Quản lý chế độ miễn giảm học phí đối với sinh viên
 • Thu và chi học phí tín chỉ
 • Thu học phí trực tuyến qua ngân hàng thương mại
 • v.v...

 

3. Cổng thông tin dành cho cán bộ - giảng viên

Ứng dụng dạng web nhằm hỗ trợ cho cán bộ - giảng viên nhà trường các chức năng tác nghiệp và tra cứu thông tin liên quan đến hoạt động đào tạo, giảng dạy,... với các chức năng chính:

 • Theo dõi và quản lý hoạt động giảng dạy của các lớp học phần theo phân công trong từng học kỳ
 • Xử lý điểm quá trình học tập, điểm thi kết thúc học phần
 • Hỗ trợ công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập
 • Tra cứu thông tin: sinh viên, học phần, chương trình đào tạo,...
 • Trao đổi thông tin với giữa cán bộ/giảng viên với sinh viên,
 • Các chức năng hỗ trợ như đăng ký dạy bù, in ấn lý lịch cán bộ viên chức, lịch công tác,...
 • v.v...

 

4. Trang thông tin đào tạo dành cho sinh viên

Website dành cho sinh viên nhằm hỗ trợ các hoạt động liên quan đến học tập với các chức năng chính:

 • Tra cứu thông tin liên quan đến kế hoạch đào tạo, học phần, kết quả học tập
 • Đăng ký học phần trực tuyến, theo dõi lịch biểu học tập
 • Trao đổi thông tin với giảng viên
 • Nộp học phí trực tuyến qua ngân hàng thương mại
 • ...

 

5. Các phần mềm tích hợp trên cổng thông tin

Cổng thông tin của cán bộ - giảng viên còn là nơi để tích hợp và cung cấp các phần mềm ứng dụng khác phục vụ công tác quản lý - điều hành liên quan đến hoạt động của nhà trường như:

 • Quản lý lý lịch khoa học
 • Tra cứu văn bản
 • Quản lý công văn
 • Quản lý lịch công tác
 • Quản lý kế hoạch chiến lược (KPI)
 • ...