Phần mềm quản lý nhân sự UniHRM

Quản lý nhân sự là nhu cầu hết sức cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp có nhiều nhân sự và thường xuyên có sự thay đổi. Phần mềm quản lý nhân sự (UniHRM) cung cấp giải pháp tổng thể trong quản lý nhân sự ở các trường Đại học, nhất là đại học đa cấp như Đại học Vùng, Đại học Quốc Gia... Phần mềm hỗ trợ nhiều tính năng cần thiết như quản lý quá trình công tác, quá trình đào tạo, quá trình nâng lương, quá trình khen thưởng – kỷ luật của nhân viên, hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, truy vấn động, lập các báo cáo thống kê nhanh, hỗ trợ quản lý dữ liệu cơ sở liên quan đến công tác nhân sự thông qua từ điển dữ liệu.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

1. Hệ thống

       Quản lý, phân quyền, chỉ định phạm vị quản lý hồ sơ và theo dõi người dùng trong hệ thống.

       Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.

       Thiết lập cấu hình hệ thống.

2. Danh mục

       Quản lý từ điển dữ liệu. Từ điển dữ liệu gồm các nhóm sau: từ điển địa chỉ; từ điển liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng; từ điển liên quan đến nghề nghiệp, chức vụ; từ điển liên quan đến trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; từ điển liên quan đến tổ chức nhân sự,…

       Quản lý cơ cấu tổ chức.

3. Nghiệp vụ

 • Quản lý hồ sơ nhân sự: Chức năng này được sử dụng để quản lý lí lịch của cán bộ công chức và các dữ liệu liên quan, bao gồm các chức năng chính sau:
 • Bổ sung hồ sơ, thay đổi lý lịch, xóa hồ sơ, tìm kiếm hồ sơ…
 • Quản lý lý lịch công chức từ quá trình công tác, quan hệ nhân thân, quá trình đào tạo, quá trình công tác ở nước ngoài, quá trình bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học đến quá trình khen thưởng kỷ luật,...
 •  Đánh giá loại công chức.
 • Diễn biến lương: quản lý thông tin liên quan đến ngạch công chức, quá trình hưởng lương của cán bộ công chức.
 • In ấn: sơ yếu lý lịch, hồ sơ nhân sự.
 • Xét nâng lương định kỳ cho cán bộ công chức
 • Khai báo đợt nâng lương.
 • Tạo và quản lý các hồ sơ đề nghị xét nâng lương.
 • Chọn và bổ sung cán bộ công chức vào danh sách đề nghị nâng lương
 • Duyệt hồ sơ đề nghị xét nâng lương.
 • Thống kê - Báo cáo